Logo

اساسنامه

اساسنامه

اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) افغانستان «امکا»

اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) افغانستان در سال 1343 به عنوان یک جنبش کارگری ، تشکل اجتماعی و مدافع منافع حقوقی

قانونی کارکنان افغانستان که در مؤسسات دولتی و غیر دولتی مصروف کار بودند پا به عرصه وجود گذاشت و از آن تاریخ الی

اکنون بمثابه بزرگترین سازمان اجتماعی و مرکز بسیج و تشکل کارگران (کارکنان) افغانســتان با داشتن روابط با سازمان بین

المللی کار (I.L.O) و بحیث یک سازمان راجستر شده در وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به فعالیت خویش ادامه

فصل اول

معرفی اتحادیه

ماده اول : این نهاد بنام اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) افغانستان مسمی میگردد «امکا».

اتحادیه ملی کارگران افغانستان اتحاد داوطلبانه کارگران سکتور دولتی ، موسسات غیر دولتی ، سکتور خصوصی ، مختلط ،

کوپراتیفی ، زراعتی و صنعتی افغانستان است، و با در نظر داشت ارزشهای مندرج ماده (35) قانون اساسی ، ماده (7) قانون

ماده دوم : اتحادیه ملی کارگران افغانستان در کار و فعالیت خویش مکلف به رعایت ارزشهای قوانین نافذه کشور بوده از تمام

اشکال قانونی و مسالمت آمیز مبارزه غرض نیل به اهداف خویش و دفاع از حقوق و منافع کارگران (کارکنان) افغانستان استفاده

ماده سوم : اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) افغانستان خود را به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات

ماده چهارم : اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) افغانستان مطابق ارزشهای مندرج قانون اساسی کشور، همه کارگران (کارکنان)

واجد شرایط بدون در نظر داشت تعلقات قومی، قبیله ای، نژادی، سمتی، لسانی، جنسی ، مذهبی میتواند عضویت اتحادیه را

ماده پنجم : اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) افغانستان یک سازمان اجتماعی مستقل ، غیر وابسته ، غیر سیاسی است.

ماده ششم : دفتر مرکزی در شهر کابل قرار دارد و دفاتر ساحوی آن بر اساس ضرورت تشکیلاتی در تمام ولایات، ولسوالیها و

سازمانهای اجتماعی و ماده (147) قانون کار دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت مینماید.

کنوانسیونها و میثاقهای سازمان بین المللی کار (I.L.O) مکلف دانسته و در راه تحقق مطالبات آن مبارزه مینماید.

ماده هفتم : اصول و موازین ساختار تشکیلاتی و فعالیت «امکا» را موارد آتی تشکیل

2. پذیرش عضویت بشکل انفرادی و داوطلبانه .

3. انتخابی بودن همه مقامات «امکا» از بالا تا پائین.

6. تابعیت مقامات ماتحت از تصامیم و فیصله های مقامات مافوق.

7. علنیت در اتخاذ تصامیم و فعالیت ، شفافیت و حسابدهی در امور مالی.

فصل دوم

اهداف

ماده هشتم : مساعی بخاطر رعایت قوانین و مقررات  مزد و معاش و تعمیم سیستم واحد پرداخت عادلانه و منصفانه آن.

1. عقد قرارداد های جمعی ، تفاهم نامه های کار بین اداره و «امکا» در رابطه به تفکیک مکلفیت های متقابل حقوقی،

2. سهمگیری فعال با وزارت های سکتوری و مؤسسات مستقل در تامین قواعد حفاظت کار ، تخنیک ایمنی ، تخنیک

بیخطر کار، حفظ الصحه محیط کار ایجاد سهولت ها در حقوق باز نشسته گی و تدوین لوایح و معیار های مرتبط به کار .

4. تلاش در جهت همآهنگ سازی فعالیت های اتحادیه های مماثل با اتحادیه کارگران (کارکنان) افغانستان بخاطر نیل به

5. اشتراک فعال در شورای عالی کار غرض رشد سطح اقتصاد کشور با تقویه روحیه تعاون ، مشارکت و مسئولیت ترکیبی

در سه جز شرکای اجتماعی ( دولت ، کار فرما و اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) افغانستان ) با استفاده از مواد

6. گسترش و تامین روابط کاری با سازمانهای مماثل خارجی ، منطقوی و بین المللی از طریق مجاری دپلوماتیک کشور.

8. مجادله علیه هر نوع تبعیض و فساد اداری در استخدام کارگران و کارمندان ، ایجاد بیمه کار و باز نشستگی متقاعدین و

اجتماعی و مدیریت متکی به کنوانسیون های شماره «87» و «98» سازمان بین الملی کار (I.L.O).

3. دفاع از حقوق قانونی زنان کارگر در تطابق با پلان کاری ملی  برای زنان افغانستان (NAPWA).

کنوانسیون «144» سازمان بین المللی کار و ( بکار برد شاخص های کار شایسته).

7. تامین روابط حسنه با اعضای جامعه مدنی و سایر سازمانهای اجتماعی و صنفی .

9. اشتراک فعال در تدوین قوانین مرتبط بکار ، حقوق مدنی و اجتماعی .

10. بذل مساعی و اشتراک فعال در منازعات و اختلافات ناشی از کار در کمیسیون های حل اختلافات .

مبارزه بخاطر تأمینات اجتماعی ، کارکنان کشور.

11. اشتراک فعال در جلسات  شورای عالی کار .

12. تعمیم و ترویج کار مؤثر و انکشاف شاخص ها و معیار ها برای کار شایسته .

13. دفاع و حمایت از حقوق، مطالبات و خواسته های قانونی و مشروع کارگران ، پرسونل خدماتی و کارمندان در روشنائی

قانون اساسی ، قانون کار و سایر قوانین  نافذه کشور در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی و موضوعات مرتبط

14. همکاری و مشارکت با ارگانهای ذیربط بخاطر سواد آموزی و مبارزه علیه مواد مخدر و سایر پدیده های منفی و غیر

16. بذل مساعی در رابطه به تامین شرایط و فضای مساعد برای تطبیق اهداف جندر مندرج پلانهای انکشافی.

18. بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان (کارکنان) اتحادیه کارگران افغانستان از طریق براه انداختن کورس ها و

19. ایجاد میکانیزم مشارکتی بازرسی از پروسه کار و معیارهای وضع شده برای تولید و پرداخت مزد، معاش و تامین محیط

20. انکشاف مؤثریت نقش اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) در عرصه بلند بردن کیفیت کار و تولید، تامین محیط و شرایط

22. انکشاف «امکا» منحیث یک مرجع با ظرفیت تخصصی لازم، معیاری، با قوت قانونی، بهبود بخشیدن زمینه های کار و

ارتقای سطح زندگی کارگران و کارمندان به مثابه یک آدرس مطمئن مدافع حقوق کارمندان و کارگران افغانستان.

بکار در سکتورهای دولتی ، مختلط و خصوصی.

15. حمایت از اعتصابات و مظاهرات قانونی و مسالمت آمیز کارمندان و کارگران .

17. سهم گیری در ستراتیژی ملی افغانستان () (ANDS و (NAPWA).

ورکشاپهای آموزشی و تامین میکانیزم  مشارکتی آموزش در داخل و خارج کشور .

مناسب برای کار و مبارزه برای  محو انواع فساد اداری و تامین عدالت اجتماعی .

21. ایجاد سیستم کاری شفاف و معیاری بین کارگر و کارفرما.

23. مبارزه بخاطر تحقق سیستم اقتصادی طبق قوانین نافذه کشور.

فصل سوم

عضویت در «امکا»

ماده نهم : عضویت در «امکا» داوطلبانه بوده و ترک آن نیز به جز مواردیکه در فقره (     ) ماده (      ) این اساسنامه پیش بینی

ماده دهم : هر تبعه افغانستان اعم از کارکنان ادارات ، سکتورهای دولتی ( اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ) ، مؤسسات غیر

دولتی، سکتور مختلط و خصوصی ، کوپراتیفی و گارگران عرصه زراعت و صنعت که اساسنامه «امکا» را بپذیرد، در راه تحقق

اهداف آن مبارزه نماید و با پرداخت حق الشمول و حق العضویت میتواند عضویت «امکا» را حاصل نماید.

مراجع پذیرش به عضویت «امکا» در جلسه نمایندگان اتحادیوی آن :

ماده یازدهم : پذیرش به عضویت «امکا» از طریق جلسه نمایندگان اتحادیوی «امکا» محل کار صورت میگیرد ، داوطلب عضویت

«امکا» تقاضای خود را بطور کتبی به «امکا» میسپارد. ریاست های ولایتی و ریاست شهر کابل «امکا» بعد از تصمیم  هیأت

هیأت اجرائیه «امکا» در صورت افزایش کمی اعضای «امکا» در سطوح ولایات و ولسوالی ها صلاحیت پذیرش بعضویت «امکا» را

اجرائیه اتحادیه مربوطه صلاحیت پذیرش بعضویت «امکا» را دارند.

به بورد اجرائیه شهری ، ولسوالی و نواحی شهر دارای تقسیمات ناحیوی اتحادیوی نیز تفویض نماید.

پذیرش جمعی بعضویت «امکا» صرفاً از صلاحیت جلسه  هیأت رئیسه «امکا» میباشد.

فصل چهارم

حقوق و وظایف اعضای «امکا»

1. برخورداری از حقوق یکسان از طریق شرکت در انتخابات برای مقامات «امکا».

2. شرکت در اتخاذ تصامیم و بحث آزاد و مؤثر روی مسایل شامل اجندای جلسات که عضویت آنرا دارد الی زمانیکه تصمیم

3. ارائه نظریات ، انتقادات و پیشنهادات غرض بهبود و مؤثریت کار «امکا»  از طریق سازمان که عضویت آنرا دارد و داشتن

حق نشر آن در ارگان نشراتی «امکا» اصولاً نظریات ، انتقادات و پیشنهادات ارائه شده باید «امکا» را در بهبود کار و

4. داشتن حق سوالات در رابطه به کار و فعالیت «امکا» و سازمان که عضویت آنرا دارد و دریافت پاسخهای قانع کننده به

5. حق استفاده از حمایت «امکا» غرض دسترسی به حقوق تلف شده قانونی وی از جانب کارفرما و یا دولت .

6. هر عضو اتحادیه حق و صلاحیت دفاع از حقوق خویشرا طور انفرادی و جمعی داشته در صورت لزوم به مراجع مافوق

اتحادیه غرض غور و بررسی مزید مراجعه نماید.

7. حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را با ارائه حق یک رای دارد.

1. مبارزه در راه تحقق اهداف «امکا» ، تبلیغ آن میان کارگران و مردم ، مساعی بخاطر رشد کمی وکیفی اعضای «امکا» و

2. شرکت فعالانه در جلسات مربوط و مجموع اقداماتیکه مراجع با صلاحیت «امکا» به هدف دفاع از منافع و حقوق قانونی

4. توجه دایمی به ارتقای سطح فهم اتحادیوی ، مهارت کاری از طریق شرکت در کورسهای قصیرالمدت ، طویل المدت و

تعلیمات حرفه ای و مطالعه جهت دست یابی به فهم خوب مسایل اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کشور.

6. رعایت ارزشهای چون لیاقت ، ظرفیت ، کاردانی ، مهارتهای مسلکی ، توانمندی فکری ، صداقت و فداکاری، تحصیل و

ترجیح دادن منافع اجتماعی و ملی «امکا» بر منافع شخصی.

کارگران افغانستان و نیل به اهداف «امکا» تصمیم اتخاذ مینمایند.

5. همکاری به سواد آموزی کارگران که سواد ندارد.

7. رعایت جدی انضباط و دسپلین سازمانی «امکا» و دسپلین کاری در محل کار .

9. سهمگیری فعالانه در رشد فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور .

تخصص اعضای «امکا» در هنگام برگذاری انتخابات برای مقامات «امکا».

8. پرداخت بموقع و مسلسل حق العضویت ماهوار بمنظور تقویت مالی «امکا».

10. طرزالعمل جداگانه در رابطه به پرداخت حق العضویت کارگران موسومی و کارگران غیر رسمی توسط کمیته اجرائیه

فصل پنجم

ساختار تشکیلاتی «امکا»

1. مجمع عمومی (کنگره) ( در اخیر هر چهار سال).

6. سازمانهای اتحادیوی ( ریاست های ولایتی ، ولسوالی ، شهری و نواحی ) و سازمانهای اتحادیوی محل کار .

ماده چهاردهم : مجمع عمومی عالیترین مقام تصمیم گیرنده ، رهبری کننده و سمت دهنده کار و فعالیت «امکا» بوده و عبارت

از اجلاس مشترک نمایندگان منتخب کنفرانس های ولایتی ، ولسوالی و سازمانهای اتحادیوی محل کار شهر کابل «امکا»

میباشدکه در هر چهار سال یکبار دایر میگردد و دارای صلاحیت های ذیل است:

1. استماع گذارش کار و فعالیت هیأت رئیسه در فاصله میان دو اجلاس مجمع عمومی «امکا».

6. جلسات مجمع عمومی با حضور دو ثلث اعضای آن رسمیت یافته ، تصامیم آن به استثنای ارزشهای مندرج فقره هفتم

7. مجمع عمومی در حالت فوق العاده بر اساس تصمیم و تقاضای دو ثلث اعضای هیأت رئیسه زودتر از موعد معینه نیز دایر

3. تصویب، تغیر ، تعدیل و تکمیل اساسنامه ، سمبول و نام «امکا».

5. انحلال «امکا» بر اساس تصمیم دو ثلث اعضای حاضر مجمع عمومی.

این ماده به اکثریت آرای اعضای حاضر مجمع عمومی اتخاذ میگردد.

8. انتخاب و عزل رئیس و معاونین اول و دوم با کسب اکثریت نسبی آرأ صورت میپذیرد.

ماده پانزدهم : هیأت رئیسه متشکل از رئیس، معاونین، روسای شعبات تشکیلات و حقوق و اقتصاد و سایر رؤسای

مرکزی و رؤسای ولایتی که حد اقل سه هزار عضو داشته باشد ، شهر کابل ، بخش ملکی قوای مسلح ، بخش

سکتور خصوصی ، رئیس بورد مشورتی و چهار تن از زنان فعال و با تجربه که کارمند «امکا» باشد، توأم با عضویت

افتخاری شخصیت های با تجربه ، دانشمند و دلسوز که تعداد شان از ده نفر بالا نباشد با توافق هیأت رئیسه عضو

1. اتخاذ تدابیر عملی برای تحقق تصامیم مجمع عمومی«امکا».

2. استماع گذارش کار و فعالیت هیأت اجرائیه «امکا» و اتخاذ تصامیم لازم در ارتباط به آن .

3. اتخاذ تدابیر مؤثر در ارتباط به دفاع از منافع حقوق کارگران و کارمندان افغانستان .

4. تقرر و عزل رؤسای شعبات و کمیسیونهای اختصاصی.

5. تعین کمیسیون تدارک برگذاری مجمع عمومی .

6. تعین کمیسیون اعتبارنامه نمایندگان مجمع عمومی .

8. اتخاذ تصامیم و تدابیر در زمینه اثر گذاری «امکا» در توسعه و انکشاف اقتصادی ، قانون گذاری ، سیاستهای اقتصادی و

12. هیأت رئیسه «امکا» در برابر مجمع عمومی آن مسئول و گذارشده میباشد.

13. جلسات هیأت رئیسه «امکا» با حضور داشت دو ثلث اعضای آن در جلسه رسمیت یافته و تصامیم آن به استثنای

10. حسب ضرورت های توسعوی و انکشافی اتحادیه تغیرات و تکمیلات ضروری در اساسنامه.

11. تصویب بودجه سالانه ( بودجه عادی و انکشافی ) «امکا» و پلان کار سالانه هیأت رئیسه «امکا».

ارزشهای مندرج فقره پنجم و ششم این ماده به اکثریت آرای  اعضای حاضر جلسه اتخاذ میگردد.

14. جلسات هیأت رئیسه «امکا» در حالات فوق العاده بر اساس تصمیم هیأت اجرائیه زودتر از موعد معینه نیز دایر شده

15. تدویر جلسات عادی هیأت رئیسه در هر شش ماه یکبار.

16. هیأت رئیسه میتواند عندالضرورت جلسه فوق العاده مجمع عمومی را با تائید دو ثلث آرأ دعوت نماید.

18. انتخاب دو عضو هیأت اجرائیه از میان اعضای هیأت رئیسه .

ماده شانزدهم : هیأت اجرائیه  متشکل از رئیس دو تن معاونین و رؤسای تشکیلات ، حقوق و اقتصاد میباشد، که در فاصله

میان دو اجلاس هیأت رئیسه عالیترین مقام تصمیم گیرنده ، رهبری کننده و سمت دهنده کار و فعالیت «امکا» بوده  جلسات آن

در هر دو ماه یکبار دایر میگردد، دارای صلاحیت ها و مسئولیت های ذیل میباشد:

1. اتخاذ تصامیم و تدابیر عملی برای تحقق تصامیم هیأت رئیسه «امکا».

2. ایجاد (شعبات و کمیسیون های اختصاصی) در ساختار تشکیلاتی اتحادیه بر حسب ضرورت های کاری و تعین

مسئولین آن از میان فعالین «امکا» و عزل آنان از وظایف و مسئولیت های سپرده شده.

4. پیشنهاد اعضای کمیته کنترول به هیأت رئیسه.

5. ارائه گزارش کار و فعالیت «امکا» در فاصله میان دو اجلاس هیأت رئیسه.

6. نظارت دوامدار و دقیق از تطبیق بودجه ، عواید ، مصارف و سایر فعالیت های «امکا».

7. پیشنهاد عضویت افتخاری شخصیتهای باتجربه، دانشمند، دلسوز و زنان باتجربه به عضویت هیأت رئیسه امکا

9. پیشنهاد رؤسای شعبات و کمیسیون های اختصاصی دفتر مرکزی «امکا» و منظوری رؤسای ریاست های ولایتی.

10. ایجاد ریاست های ولایتی «امکا» با در نظر داشت ارزشهای مندرج فقره (3) ماده (8) این اساسنامه از طریق تدویر

8. تعین و تقرر کارمندان دستگاه مرکزی و ریاست های ولایتی.

11. اتخاذ تصامیم بموقع و مؤثر در زمینه حمایت از منافع و حقوق کارگران و کارمندان افغانستان .

12. تعین موقف «امکا» در شورای عالی کار به هدف حمایت از حقوق و منافع کارگران و کارمندان.

13. سهمگیری فعال در زمینه حل معضلات و مشکلات کارکنان از طریق کمیسیون حل منازعات.

فعالین «امکا» و ایجاد زمینه های مناسب برای ارتقأ سطح دانش و غنامندی تجارب کاری آنان.

14. توجه دایمی به رشد و توسعه تشکیلات «امکا» ، افزایش و رشد کمی و کیفی اعضای آن و مواظبت دایمی از کادرها و

16. استماع گذارش کار و فعالیت ریاست های ولایتی و اتخاذ تصامیم غرض رفع کاستیها و نواقص و رشد بعدی آنها.

18. تصویب طرزالعمل «امکا» در ارتباط مسایل مربوط به حق العضویت ،  حق الشمول و اعانه های اعضای «امکا».

19. مراقبت جدی از مؤسسات انتفاعی ، املاک و دارائی های «امکا» ، حفاظت و نگهداری آنها و استفاده مؤثر از آن.

20. طرح طرزالعمل در ارتباط به مؤسسات انتفاعی، املاک و دارائی های «امکا» و تصویب آن از طریق هیأت رئیسه امکا.

15. استماع گذارش کار و فعالیت اختصاصی بورد مشورتی «امکا».

17. تصویب و تعدیل طرزالعمل امور مالی به هدف کاهش مصارف و افزایش عواید «امکا».

22. پیشنهاد و عقد قراردادها به هیأت رئیسه «امکا».

23. تعین نمایندگان «امکا» غرض شرکت در جلسات شورای عالی کار و کمیسیون حل منازعات .

24. تصویب پلانهای کاری ، سالانه شعبات و کمیسیون های اختصاصی «امکا».

25. تصویب لایحه وظایف کمیسیون ها و شعبات اختصاصی دفتر مرکزی و تصویب لوایح، و رهنمود های کاری ضروری.

26. معرفی سؤ استفاده کنندگان از دارائی های «امکا» و سایر تخلفات به کمیته کنترول مرکزی و مراجع قانونی و عدلی.

27. معرفی نماینده گان «امکا» به ائتلاف های اجتماعی غرض اثر گذاری بر سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

28. معرفی کاندیداهای «امکا» در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی و شاروالی ها و حمایت از کاندیداهای مناسب دیگر

به هدف تامین مؤثریت «امکا» بر سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همکاری مسؤلانه در انتخابات

29. ایجاد مرکز و تأسیسات اقتصادی و انتفاعی و مراقبت جدی از آنها به هدف تقویه بنیه مالی «امکا».

30. اشتراک فعال در طرح و تدوین قوانین ، معیار های مزد و معاش و قراردادهای جمعی کار .

31. پذیرش هیئت های خارجی و اعزام هیئت های «امکا» جهت اشتراک در کنفرانس و سمینارهای کارگری بین المللی و

32. هیأت اجرائیه «امکا» در مجموع اقدامات خویش تابع تصامیم هیأت رئیسه و احکام اساسنامه «امکا» بوده و در برابر

33. جلسات هیأت اجرائیه با حضور دو ثلث اعضای آن در جلسه رسمیت یافته و تصامیم آن به اکثریت آرای اعضای حاضر

34. جلسات فوق العاده هیأت اجرائیه «امکا» بر اساس تقاضای اکثریت اعضای هیأت اجرائیه عندالضرورت دایر شده میتواند.

هیأت رئیسه «امکا» مسـئول وگذارشده میباشد.

جلسه اتخاذ میگردد، در اخیر هر دو ماه یک مرتبه.

ماده هفدهم : مقام تخصصی و مسلکی و دایماً فعال «امکا» که متشکل از مشاور عمومی و (4) تن مشاورین (متخصصین) در

2. مشوره در تهیه نورم ، معیار و طرزالعمل ها غرض حفظ و مراقبت جدی از جایداد ها ، ملکیت ها ، عواید، مصارف، اسناد،

4. بورد مشورتی جلسات ماهوار داشته و از نتیجه فعالیت های خویش در هر دو ماه به هیأت اجرائیه گذارش میدهد.

فیصله ها و اسناد بهادار و تطبیق مؤثر و با کیفیت پلانهای طرح شده «امکا».

عرصه های مختلف  بوده دارای صلاحیت ها و وظایف آتی میباشد :

1. ارائه پیشنهادات غرض بهبود و انکشاف  در مجموع امور کاری «امکا».

3. مشوره در مورد تهیه پالیسی های کاری ، پلانهای سالانه.

1. ریاست جلسات مجمع عمومی ، هیأت رئیسه و هیأت اجرائیه «امکا» را ریاست میکند.

2. بحیث نماینده «امکا» در مجامع ملی و بین المللی با در نظر داشت اصول و موازین اساسنامه و طرزالعمل کاری تصویب

4. تقرر کارمندان تخنیکی و خدماتی و عزل آنها .

5. اعلام موقف «امکا» در ارتباط به مسایل عمده ملی و بین المللی در تفاهم با هیأت اجرائیه «امکا».

7. رئیس عمومی «امکا» در مجموع  اقدامات خویش تابع قیصله های مجمع عمومی ، هیأت رئیسه ، هیأت اجرائیه و

6. در غیاب رئیس ، معاون اول وی مسئولیت و صلاحیت پیشبرد وظایف رئیس را دارد .

احکام اساسنامه «امکا» بوده و در برابر مقامات فوق الذکر گذارشده است.

8. کاندید پُست ریاست عمومی «امکا» صرف برای دو مرتبه جواز دارد.

ماده نزدهم  : شرایط کاندیداهای پُست های ریاست عمومی ، عضویت هیأت رئیسه و کمیته کنترول مرکزی «امکا».

عضویت «امکا» را داشته باشد و دارای شهرت نیک و تجربه کاری اتحادیوی و دانش لازم مدیریتی و دارای تقوا و تعهد بوده، در

محاکم کشور به اتهام سؤ استفاده از صلاحیت ، دارائی های عامه، نقض حقوق بشر، جنایات ضد بشری و حقوق مدنی محکوم

نشده باشد. و از قوانین و احکام اساسنامه اتحادیه تخطی نکرده باشد، از لحاظ فکری، فزیکی و جسمی توانمندی پیشبرد

ســـالم این مسئولیت را داشته باشد و دارای تحصیلات حد اقل بکلوریا (فراغت از صنف 12)  باشد. مبرا از هر گونه تعصبات بوده و

در واحد اتحادیوی اداره مربوط خویش عضویت فعال داشته و حق العضویت منظم پرداخته باشد.

1. انتخاب به عضویت هیأت رئیسه «امکا» مستلزم شرایط آتی است :

عضویت «امکا» را داشته ، تجربه کاری در اتحادیه کارگران (کارکنان) را داشته ، دارای شهرت نیک بوده و تحصیلات حد اقل

متوسط را داشته ، در محاکم کشور به اتهام نقض حقوق بشر ، جنایات ضد بشری و حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد و

دانش سیاسی و تجربه لازم از چگونگی فعالیت های اتحادیوی و نوآوری لازم در کارداشته باشد. عضو فعال واحد اتحادیوی در

اداره خویش بوده و حق العضویت منظم پرداخته باشد.

1. اشخاص که در بورد مشورتی «امکا» انتخاب شده میتوانند :

حد اقل سه سال تجربه کاری در اتحادیه کارگری کشور داشته ، دارای شهرت نیک بوده و از جانب محاکم کشور به  نقض حقوق

بشر، جنایات ضد بشری و حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد و دارای تحصیلات مافوق بکلوریا باشد ، دارای تخصص و

دانش لازم در امور اتحادیه های کارگری بخصوص در بخش های مدیریتی ، پالیسی سازی، پلان سازی ، سیستم بررسی و

1. سازمانهای اتحادیوی «امکا» را سازمانهای ولایتی، شهری ، ولسوالی ، ناحیوی و سازمانهای اتحادیوی محل کار

2. مقامات تصمیم گیرنده در ریاست های ولایتی و شهر کابل را ، کنفرانس ها و بورد اجرائیه تشکیل میدهد.

مقامات سازمانهای اتحادیوی «امکا» را کنفرانس های ولایتی ، شهری ، ولسوالی و ناحیوی واحد اتحادیوی محل کار تشکیل

میدهد. کنفرانس های ولایات عبارت از اجلاس مشترک نماینده گان کنفرانس های شهری و ولسوالی واحدهای اتحادیوی محل

کار در سطح ولایات مربوطه بوده که از میان نمانیدگان کنفرانسهای خویش به انتخاب بورد اجرائیه ولایتی و شهری کابل، همچنان

طبق نورم وضع شده نمایندگان منتخب کنفرانس ولایتی و شهری را به مجمع عمومی انتخاب مینمایند. کنفرانس های ولایتی و

شهر کابل «امکا» سالانه یکبار دایر میگردد. مقامات ولایتی «امکا» با درنظر داشت احکام اساسنامه و تصامیم مقامات مافوق

1. رئیس و معاون ریاست های ولایات و شهر کابل ، در کنفرانسهای خود ، انتخاب میگردند و از مقام هیأت اجرائیه مرکزی

2. رئیس ، معاون و مسئول تشکیلات اعضای بورد اجرائیه ولایتی و شهری بوده و میتواند از پنج الی هفت نفر توسعه یابد

که مسئولیت فعالیت های اجرائیوی اتحادیه را به عهده دارند و در برابر مقامات مافوق گذارشده و مسئول میباشند.

4. بورد اجرائیه شهرکابل و بورد اجرائیه ولایتی در هر دو ماه تدویر جلسه نموده و گذارش فعالیت خویشرا به اسرع وقت به

3. تعین کمیته کنترول در ریاست های ولایتی و شهر کابل از صلاحیت بورد اجرائیوی شان میباشد.

حلقه اتصالی «امکا» با کارکنان بوده و در موجودیت سه تن عضو «امکا» در محلات کار واحد اتحادیوی

ایجاد شده میتواند و در کار و فعالیت خویش تابع احکام اساسنامه و تصامیم اجلاس مقامات مافوق «امکا» میباشد. و دارای

اعضای نمایندگان میباشد، و از جانب رئیس و معاون منتخب در اجلاس نمایندگان رهبری میگردد.

فصل ششم

«امکا» و مناسبات آن با دولت ، احزاب سیاسی و جامعه مدنی

«امکا» یک سازمان مستقل اجتماعی ، غیر وابسته و غیر سیاسی بوده با در نظر داشت منافع علیای ملی خواهان مناسبات

نیک و دوستانه با حفظ هویت مستقل سازمانی خود است، «امکا» میتواند با سازمانهای مشابه و همسو تشکیل فدراسیون،

کنفدراسیون به وحدت  سازمانی بپردازد و در این ارتباط مذاکره و دیالوگ با هیچ طرفی را مردود نمیداند.

فصل هفتم

مکافات و مجازات

هیأت اجرائیه به اعضای سازمانهای «امکا» با در نظر داشت فعالیت و مساعی صادقانه آنها بخاطر تحقق اهداف «امکا» از جانب

ریاست های ولایتی کمیته اجرائیه و هیأت رئیسه «امکا» طبق مقرره مکافات تقدیر و تشویق میگردد.

آنعده واحدهای اتحادیوی و اعضای «امکا» که به تخلف از اصول سازمانی «امکا» میپردازند و یا مرتکب نقض قوانین کشور

میگردند، تخلفات آنها از جانب واحد اتحادیوی مربوطه یا مقامات مافوق مورد بررسی قرار گرفته قرار آتی مجازات میگردند:

1. مجازات کادر رهبری ولسوالی ها ، نواحی، شهرها و ولایات بعد از ارزیابی اسناد مؤثق توسط مسؤلین کنترول آنها در

جلسات همان اتحادیه با حضور داشت متخلف صورت گرفته و جهت تائید و یا رد به مقامات ذیصلاح ارجاع و عملی

2. پیشنهاد مجازات رؤسای ولایتی بعد از ارزیابی اسناد مؤثق توسط کمیته کنترول با توافق دو ثلث اعضای بورد اجرائیه

ریاست اتحادیه ولایت به کنفرانس ولایتی ارائه میگردد وبعد از اتخاذ تصمیم در صورت تائید موارد تأدیبی به هیأت رئیسه

3. مجازات اعضای هیأت رئیسه و هیأت اجرائیه بعد از ارزیابی دقیق اسناد جرمی توسط کمیته کنترول مرکزی با اتفاق و

موجودیت دو ثلث اعضای هیأت رئیسه با حضور داشت فرد متخلف در جلسه هیأت اجرائیه مورد غور و مداقه قرار میگیرد

و بعد از تثبیت جرم غرض مجازات نهائی به جلسه هیئت رئیسه جهت تصمیم نهائی معرفی میگردد در صورت تثبیت

4. پیشنهاد مجازات رئیس و معاونین رئیس توسط دو ثلث اعضای هیأت رئیسه در جلسه هیأت رئیسه مورد ارزیابی قرار

5. مجموع پروسه مجازاتی اعضأ تحریری ، مؤثق و با درج پروتوکول ها بصورت قانونی درج و دارای تاریخ ، امضأ و مهر

7. مجمع عمومی «امکا» حق تخفیف مجازات ، عفوء و بخشش متخلفین را مشروط بر اینکه خساره مالی وارد نکرده

باشد، این عمل پیامد نیک و قابل اهمیت بر منافع علیای اتحادیه داشته باشد دارد. البته با اخذ تضمین با اعتبار نسبت

9. مجازات متخلفین به اساس توصیه ، اخطار ، اخراج از عضویت اتحادیه ، سبکدوشی از وظایف و معرفی به مراجع عدلی

10. تطبیق کسر معاش کارمندان در صورت تخلف از اصول و احکام اساسنامه مرعی الاجرأ میباشد ، همچنان هرگاه عضو

اتحادیه سه ماه مسلسل حق العضویت را بدون عذر معقول و موجه نپردازد از عضویت اتحادیه اخراج میگردد.

بورد اجرائیه ولایات صلاحیت اخراج اعضای متخلف از عضویت «امکا» را دارند ، هرگاه عضو مجازات شده به جزای داده شده قناعت

نداشته باشد و یا اتهام وارد شده بر خود را وارد نداند میتواند شکایت کتبی خویشرا از طریق سازمان مربوطه به دفتر مرکزی

جرم متهم از عضویت هیأت رئیسه یا هیأت اجرائیه اخراج میگردد.

گرفته و صلاحیت تصمیم نهائی را مجمع عمومی «امکا» بدوش دارد.

6. فیصله غیابی در مورد متخلف مجاز نمیباشد ، مگر مطابق قوانین نافذه کشور.

8. مجازات شده گان حق کاندیداتوری را در پُست های رهبری کننده برای دوره انتخاباتی ندارند.

11. شدیدترین جزای «امکا» را اخراج آنها از عضویت و سبکدوشی از مسئولیت های «امکا» تشکیل میدهد.

«امکا» در ظرف ده روز ارسال و خواهان اعاده حیثیت و حق خویش الی کنگره گردد.

فصل هشتم

عواید «امکا» را حق العضویت و اعانه های اعضای آن و عواید حاصله از املاک و مؤسسات انتفاعی «امکا» و مساعدت های

شخصیت های حقیقی و حقوقی داخل کشور تشکیل میدهد.

فصل نهم

مجمع عمومی «امکا» صلاحیت انحلال «امکا» را در صورت تثبیت نقض احکام قانون اساسی و قانون سازمانهای اجتماعی ،

«امکا» حق دفاع قانونی در محاکم کشور را برای خود محفوظ میدارد . در صورت انحلال «امکا» مجمع عمومی صلاحیت دارد تا در

زمینه انتقال حق ملکیت و دارائی آن به سازمان مشابه دیگر تصمیم اتخاذ نماید.

 تقرر ، استخدام و تقاعد کارمندان «امکا» در مطابقت به قانون کار ج،ا،ا صورت میگیرد.

فصل دهم

احکام متفرقه

1. «امکا» دارای سمبول و بیرق خاص بوده که نمونه آن خدمت مقام محترم ریاست انسجام وزارت عدلیه دولت جمهوری

2. «امکا» میتواند رسانه های مطبوع و مصور داشته باشد و مصارف آنرا از عواید و دارائی های خود تامین نماید.

4. تأمینات اجتماعی کارمندان با سهم گیری مالی اداره و کارکنان متناسب با رشد و انکشاف اقتصادی و امکانات اتحادیه

3. «امکا» میتواند مهمانان داخلی و خارجی را در جلسات خویش از طریق مجاری دپلوماتیک دعوت نماید.

5. این اساسنامه دارای (10) فصل و (27) ماده میباشد.