Logo

رویداد ها

رویداد های که طی سال جاری در اتحادیه در بخش زنان صورت گرفته است!

  1.      “ایجاد ریاست زنان کارکن در سطح “امکا

 بعد از فیصله هیئت رئیسه “امکا” ریاست زنان از اول حمل 1391 ایجاد و شروع به کار نموده است که هدف این ریاست دفاع از حقوق حقۀ کارگر زنان و زنان کارکن در چوکات قانون کار میباشد.

  1.       “عضویت چهار تن از زنان در هیئت رئیسه “امکا

ــ هیئت رئیسۀ امکا با صلاحیت ترین مرجع در سطح اتحادیه میباشد اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) افغانستان با رعایت از حقوق زنان و تساوی جندر عضویت چهار تن از زنان هر یک حبیبه “فخری” رئیسه زنان کارکن “امکا”، فوزیه “انوری” معاون شهر کابل “امکا”، نازبو “کارگر” و گلالی چرخی مسئول زنان شهر کابل “امکا” عضویت هیئت رئیسه “امکا” را پذیرفته تا در مورد تصامیم و فیصله های که مربوط به اتحادیه می باشد زنان هم تصمیم گیرنده و سهیم باشند.

  1.       تجلیل از روز مادر

 تجلیل از روز مادر برای اولین بار در اتحادیه در جمع از کارمندان تجلیل به عمل آمد رئیس عمومی “امکا” پیرامون موضوع سخنرانی نموده و با دادن تحایف به مادران و صرف چای محفل ختم گردید.

  1.       تجلیل از 8 مارچ روز جهانی زن

هشت مارچ روز جهانی زن همه ساله از طریق اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) افغانستان تجلیل بعمل آمده و در 8 مارچ سال گذشته یعنی 1390 با اشتراک تعداد زیاد از کارگر زنان و زنان کارکن از ادارت و موسسات مختلف محفل شروع و در آغاز رئیس “امکا” و بعد معاون اول اتحادیه سخنرانی نموده و در مورد ارتقای ظرفیت زنان و حمایت از زنان وعده سپردند و باالنوبه تعداد از زنان سخنرانی نموده محفل با دادن تحایف و صرف عصریه به پایان رسید.

رویداد های خشونت آمیز که در مورد زنان صورت گرفته.

تیر باران کردن یک زن در ولایت پروان، بریدن زبان یک زن توسط شوهرش، مسموم ساختن دختران مکتب و غیره اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) افغانستان همچو مسایل را شدیداً تقبیح نموده و در زمینه از ارگانهای امنیتی عدلی و قضایی می طلبد تا عاملان این قضایا را به اشد مجازات محکوم نمایند تا به دیگران درس عبرت بوده باشد.