Logo

روابط بین المللی امکا

 

12973505_1586334595027661_3073176823853409896_o

جهات کاری شعبه روابط بین المللی !

 اتحادیه ملی کارگران “کارمندان” افغانستان که بنام امکا یاد می شود بیش از نیم قرن سابقه کاری دارد.و در ادوار کاری توانسته به شایستگی در خدمت کارگران کشور قرارداشته باشد چنانچه امکا بمثابه ارگان اجتماعی و دموکراتیک تا اکنون پنج کنگره را پشت سر گذاشته و در حیات کاری  آن اسلوب دموکراتیک رعایت گردیده و در سطح ملی جایگاه خوبی دارد و درسطح بین المللی نیز توانسته با اتوریته کامل از کارگران کشور نماینده گی نماید .

شعبه روابط بین المللی که از جمله شعبات کلیدی است رسالت و مسولیت تامین روابط امکا با اتحادیه کارگری مماثل , سازمانهای بین المللی و فدراسیون های اتحادیه های کارگری جهانی به عهده دارد. روی آن شعبه روابط بین المللی که یکی از شعبات اساسی امکا بوده و تامین کننده و توسعه دهنده روابط با اتحادیه های کارگری مماثل کشور های منطقه آسیاپاسفیک , آسیا جنوبی کشور های عربی و اروپای با در نظرداشت منافع علیای کشور و همکاری های متقابل مفید بوده و بخاطر نماینده گی شایسته از کارگران کشور و رساندن صدای خسته کارگران کشور که در شرایط دشوار ادامه جنگ در حالت نابسامانی های تمام اعیار به سر میبرند روابط را با نهاد های ملی بین المللی و بنیاد های اتحادیه کارگری تنظیم نموده که خوشبختانه در این عرصه دست اوردهای خوبی دارد که فشردتا از ان یاددهانی میگردد

روابط امکا با سازمان بین المللی کار ILO  :

سازمان بین المللی کار ILO که یکی از شعبات اهم موسسه ملل متحد است و مسایل مرتبط به کار و کارگر را در جریان کار تنظیم می نماید در سال 1919 پس از پایان جنگ اول جهانی زمانی که کنفرانس صلح ورسای ادامه داشت شکل گرفت و دانشمندان بعد از مطالعه و ریشه یابی علل وقوع جنگ ها در یافتند که یگانه عامل جنگ ها فقر بیکاری و تنگ دستی احتوا مینماید و  بر بنیاد این اندیشه ILO هسته گذاری گردید که هدف اساسی ان تدوین مقرارت و قوانین بین المللی کار بهینه سازی استندرد های بین المللی کار میباشد .

ویژه گی کار سازمان بین المللی کار ILO نسبت به سایر ارگانها سه جانبه بودن آن بوده که تمام تصمیم گیری ها با شرکت نماینده گان دولت کارفرمایان و کارکران صورت میگرد و افغانستان از سال 1934 عضویت این سازمان را کسب نموده و به 19 کنواسیون ان الحاق نموده که به اساس تلاش های اتحادیه افغانستان در این اواخر به سه کنواسیون اساسی پیوسته ولی متاسافانه به دو کنواسیون شماره 87 و 98 که به حیات اتحادیه ها اهم می باشد تا اکنون الحاق نه نموده .

شعبه روابط بین المللی امکا توانسته در ادوار کاری روابط خوبی کاری با دفتر ارتباطی ILO کابل و دفتر مرکزی ژنیوا تا مین نماید که روی ان همه ساله هیات عالی رتبه امکا در کنفرانس های سالیانه ان سازمان در ترکیب هئیات دولتی به نماینده گی از کارگران کشور اشتراک می ورزد چنانچه  هیئت امکا در سال جاری در 105 مین اجلاس ان سازمان نیز اشتراک وزریده بود

هم اکنون امکا مصروف بیشبرد پروژه برنامه کشور کارشایسته DWCP بوده هم چنان سیمینار های مقددی دراین رابط مشترکا در مرکز و ولایات با مساعی هم دایر میگردد.

همچنان هئیات امکا در سایر نشست ها و برنامه های ILO  دعوت و اشتراک ورزیده چنانچه هئیت عالی رتبه امکا در سومین کنفرانس بین المللی در رابطه به محو کارشاقه اطفال منعقده برازیل اشتراک هئیت امکا در ورکشاپ رسمی سازی کار کارگران سکتور غیر رسمی مساعی مشترک امکا NUAWE و سازمان بین المللی کار ILO وارد نمودن ریفورم در قانون کار بحیث روی تطبیق کنوانسیون های  ILO کاهش بیکاری استخدام موزون بکار کاهش فقر کاهش کارشاقه اطفال رسیده گی به امور کار کارگران مهاجر تساوی جندر و سایر عرصه های با هم همکاری دارد .

روابط امکا با اتحادیه های کارگری جهانی ITUC :

 امکا تلاش داشته و دارد تا بمثابه عضو خانواده کارگری جهان نقش فعالی در عرصه بین المللی داشته باشد چنانچه بعد از تلاش ها توانست در سال 2013 عضویت کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری جهان ITUC را بدست اورده

ITUC بمثابه سازمان بزرگ جهانی در نتیجه مساعی بیدریغ  رهبران اتحادیه های کارگری جهان توانستند یک نهاد سراسری جهان را بوجود اورد و در اول نوامبر 2016 نماینده گان 360 تشکل اتحادیه های کارگری 150 کشور طی برگزاری کنگره  بنیادگزاری  کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری جهانی بوده که بیش از 325 اتحادیه های کارگری کشور های مختلف عضویت ان را داشته و در حدود 176 میلیون عضو از 156 کشور تخمین میگردد .

اهداف عمده فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری:

–          تامین دموکراسی

–          تامین عدالت اجتماعی

–          تامین شرایط تهتر کار

–          تامین حقوق انسانی و بشری

–          تساوی جنسیت

–          صلح و ازادی

–          دفاع از حقوق اتحادیه های کارگری

که امکا بعد از حمایت بیدریغ FES,JILAF,PWF,DISK,DGB,IGM, در یازدهمین اجلاس عمومی مورخ 19 الی 11 اکتوبر سال 2013 منعقده بروکسیل عضویت ان نهاد جهانی را کسب نموده. که رهبری و فعالین امکا پذیرش به عضویت ITUC و ITUC-AP  بمثابه اجماع جهانی کارگری دست اورد بزرگ به کارگران کشور میداند و عظمت و اعتبار امکا را در جامعه کارگری جهانی گواهی میدهد.

بعد از کسب عضویت امکا روابط کاری فی میان NUAWE  و ITUC  وITUC-AP به بلندترین سطح رسیده چنانچه اشتراک هئیت امکا در سومین کنتگره ITUC  در برلین و اشتراک هئیت امکا در سومین کنفرانس عمومی ITUC-AP در هند پذیرش گروپ های امکا غرض اشتراک در سیمینارها , ورکشاپ ها, تبادله تجارب کاری و حمایت از موقف امکا در سطح ملی و بین المللی از جمله جریان همکاری ها بوده که باگذشت هر روز تقویت میگردد.

روابط امکا با بنیاد کارگریFES !

روابط امکا با بنیاد حمایوی اتحادیه های کارگری FES از سال 2002 هسته گذاری گردید FES یک نهاد غیر انتقادی المانی بوده که از ایدیال های سوسیال دموکراسی پیروی میکند و در سال 1925 به اسم اولین رئیس جمهور انکشور که از طریق روند دموکراسی انتخابی و برگزار شده بود نامگذاری و اساس گذاشته شد اهداف FES حمایت از دموکراسی و ازادی وحدت ملت ها اعدالت اجتماعی احتوا می نماید .

FES از سال 2002 در افغانستان اغاز بکار نموده و اولین بنیاد بوده که دست همکاری با امکا داشته  و در احیای محدد امکا بعد از سقوط ریژیم طالبان به همکاری FES اولین کنفرانس نوسازی و باز سازی خویش را دایر نموده .

اکنون امکا با FES روابط خیلی دوستانه دارد در حمایت امکا و معرفت ان بحیث نهاد مطرح در جنب سندیکائی جهانی امکا را همکاری نموده که قابل قدر پنداشته میشود.

FES در تدویر سیمینار های اموزشی سیمینار های قانون کار در مرکز و ولایات پذیرش هئیات امکا غرض تبادله افکار در المان همکاری های میتودیک به امور سازماندهی همکاری در عرصه چاپ تکثیرممد درسی و قانون کار همکاری لوژیستیک و غیره به امکا دریغ نه نموده که به جزیئات در اینده ها به ان تاکید صورت خواهد گرفت امکا همچنان جدیدا همکاری خود را با بنیاد کمک رسان اتحادیه های کارگری جاپان JILAF. LO/FTF دنمارک اعاز نموده.

–          چنانچه تدویر ورکشاپ برای 50 تن از فعالین امکا در عرصه های حقوقی در کابل .

–          دعوت هئیت های عالی رتبه امکا به کمیت بیشتر از ده تن به جاپان که این پروسه در هرسال ادامه می یابد.

–          پذیریش دو تن همه ساله در سینگاپور برای اموزش از جمله نمونه همکاری های میباشد.

با یقین در اینده این روند با مساعی جوانب توسعه بیشتر کسب خواهد نمود روابط امکا با اتحادیه های کارگری کشور ها  PWF پاکستان , IGM  المانی, DISK ترکیه , ایتالیا , انگلستان , فرانسه و سایر اعضای اتحادیه های کارگری ITUC  و SARC خیلی ها موثر و مفید بوده و در حالت بهبود می باشد.

شعبه روابط بین المللی تلاش دارد تا امکا را از طریق رسانه های اجتماعی نیز به معرفی بگیرد و فعالیت های ان را انعکاس دهد.